mdtu new size 2014_11_04 in side copy
Untitled Document
 
Untitled Document
සිට
date picker
දක්වා
date picker
සෙවුම් වචනය
Untitled Document
ඉගැන්නුම් සටහන්
  ඇතුලත් කල දිනය පුහුණු වැඩ සටහන
1 2017-03-21 බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
2 2017-01-25 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව බාගත කරන්න
3 2017-01-25 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව බාගත කරන්න
4 2016-11-05 වෙබ් පිටු (web page) සකස් කිරීම බාගත කරන්න
5 2016-11-02 විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරිම සම්බන්ධව පුහුණුව බාගත කරන්න
6 2016-08-04 විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
7 2016-07-25 වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
8 2016-07-25 වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
9 2016-07-15 Auto Cad පරිගණක පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
10 2015-07-05 පේ රෝල් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව බාගත කරන්න
11 2015-06-04 තත්ත්ව කව පුහුණූ වැඩසටහන බාගත කරන්න
12 2015-03-03 විනය කටයුතු පුහුණුව බාගත කරන්න
13 2014-04-22 වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
14 2014-04-22 වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
15 2014-04-22 වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
16 2014-03-17 උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම බාගත කරන්න
17 2014-03-15 උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම බාගත කරන්න
18 2014-03-15 උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම බාගත කරන්න
19 2014-03-15 උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම බාගත කරන්න
20 2014-03-15 උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම බාගත කරන්න
21 2014-03-13 විගණන වාර්තා සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පුහුණු වැඩමුළුව බාගත කරන්න
22 2013-11-02 විෂයභාර නිලධාරීන් සඳහා විනය කටයුතු පුහුණූ වැඩමුළුව බාගත කරන්න
 
                   ආපසු
 
mdtuu copy