වැඩමුළුවේ අංකය - 1
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කීරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කීරීමට සබරගමුව පලාත් සභාවේ ආයතන වෙත අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - 05/2018 රා/පරපාලන චක්‍රෙලේඛ අනුව පුරවැසි ප්‍රඥප්ති සකස්කීරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණඩලික නිලධාරින් හා විෂය නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - රාජ්‍ය විගණන සංවර්ධන හා පුුහුණු මධ්‍යස්ථානය,බටුහේන හිදැල්ලන
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 2
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඉංග්‍රීසී භාෂා සංනිවේදන පෞර්ෂය ඉහල නැංවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඇති බිය නැතිකොට ඉංග්‍රීසි භාෂා කථන හැකියාව දියුණුකිරීම සහ රාජකාරි සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව භාවිතය පිළබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - group Activities, Discussion,Debates,Drama,listing activity
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 3
     
     
වැඩමුළුවේ නම - දෙමළ භාෂා සංනිවේදන පෞර්ෂය ඉහල නැංවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ද්‍රවිඩ භාෂාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇති නිලධාරින් සඳහා,කථනය සහ රාජකාරි සඳහා ද්‍රවිඩ භාෂාව ප්‍රායෝගිකව භාවිතය පිළබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම තුලින් දෙමළ භාෂා සංනිවේදන හැකියාව වර්ධනය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - නාට්‍ය,සාකච්ඡා,විවාද,ඉදිරිපත්කිරීම්,කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්,කුසලතා දැක්ම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 4
     
සංඛ්‍යාව - 55
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 4
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පැය 50 දෙමළ භාෂා කුසලතාවර්ධන පාඨමාලාව
     
අරමුණ - රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය වඩා හොදින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහාත් මහජනයා වෙත වඩාත් ඵලදායි අන්දමින් සේවාවන් ලබාදීම සදහාත් නිලධාරින්ගේ දෙමළ භාෂා හැකියාව වර්ධනය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - නාට්‍ය,සාකච්ඡා,විවාද,ඉදිරිපත්කිරීම්,කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්,කුසලතා දැක්ම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 8
     
සංඛ්‍යාව - 65
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 5
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සාර්ථක වෘත්තීය පෞරුෂය සඳහා උපදේශනය
     
අරමුණ - රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ජීවිතය වඩාත් නිරවුල්ව හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසු මානසික වාතාවරණයක් ඔවුන් තුළ ඇති කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ශ්‍රි ලංකාවේ සමාජ ප්‍රශ්න හා උපදේශනයේ අවශ්‍යතාවය,මානසික සෞඛ්‍ය හා එයට බලපාන මනෝවිද්‍යාත්මක සාධක,උපදේශණය හා එහි ප්‍රතිලාභ,මානසික ආතතිය කළමණාකරණය,මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ සෞන්දර්යත්මක ක්‍රමවේදය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 6
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උසස් ඵලදායිතා හා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මෙවලම් හා ශිල්ප ක්‍රම
     
අරමුණ - ඵලදායිතාවය පිළිබදව මුලික කරුණු වලින් ඔබ්බට ගොස් වර්තමාන ලෝකය තුල ක්‍රියාවට නැංවෙන උසස් දැනුවත් භාවයක් ලබාදීම හා එම සංකල්ප පළාත් සභාවේ ආයතන වල ක්‍රියාවට නැංවීම උනන්දු කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - හරිත ඵලදායිතාවය කයිසෙන් ක්‍රමය, සික්ස්(6) සිග්මා පුර්ණ තත්ත්ව කළමණාකරණය හැදින්වීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 7
     
     
වැඩමුළුවේ නම - එලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව - 2018
     
අරමුණ - ජාතික එලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ සහභාගීත්වයෙන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ ආයතන තුල එලදායිතා සංකල්ප ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැපවී ක්‍රියාකරන නිලධාරින් සඳහා එලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් සබරගමුව පළාත් ආයතනවල එලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම හා එමගින් මහජනතාව වෙත ගුණාත්මක සේවයක් සැපයීම
     
අන්තර්ගතය - definition of productivity,5s concept,Quality control circle, 7 Quality control tools,Kaizen management,Leadership Management,Green Productivity,Knowledge management,HR management,Sharing best practices,Presentation skills,Feild visit,Practical & Written manegement
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සබරගමුව පළාත් සභාවේ ඵලදායිතා සංකල්ප ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැපවී ක්‍රියාකරන මාණ්ඩලික හ‍ා සෙසු නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 12
     
සංඛ්‍යාව - 45
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 8
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් නොමැති නිලධාරීන් හට ඒ පිළිබඳව විධිමත් හා ප්‍රායෝගික මූලික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Essential Computing system,Microsoft Windows,MS Word 2013, MS Excel 2013,MS Power point 2013
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 9
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව(කණිෂ්ඨ සේවකයින් සඳහා)
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව කණිෂ්ඨ සේවකයින් හට මුලික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - පරිගණකය හඳුන්වාදීම,මෙහෙයුම් පද්ධති, MS Word 2013, MS Excel 2013
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 10
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඇක්සස් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - MS Access භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා සකස් කිරීම හා භාවිතය පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction Database,Create a table,Create Forms,introduction Queries,Creating Swith board,Menu making design,Introduction report
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 11
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පවර්පොයින්ට් පරිගණක පුහුණූව
     
අරමුණ - රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පරිගණකය තුලින් ආකර්ශණිය හා පැහැදිලිව ඉදිරිපත්කිරීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳ දැනුම හා පුහුණුව ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction to MS power point,introduction to tool bar powerpoint programme Screen saving"Closing presentation,Exiting Power point,Creating Presentation,presentation a template,printing presentation,Applying a template formating,Slide Transactions,Animating text,object working with multimedia inserting linked other Application Using Action buttons.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණ්ඩලික හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අනිකුත් නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 12
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පරිගණක දෘඩාංග පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පරිගණක දෘඩාංග පිළිබඳව හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව පරිගණක ආශ්‍රිතව කටයුතු කරන නිලධාරීන් හට දැනුමක් ලබා දීම හා එමඟින් එඒ ආයතන වල පරිගණක වල සිදුවන සුළු දෝෂ අළුත් වැඩියා කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීම
     
අන්තර්ගතය - පරිගණක දෘඩාංග හදුන්වාදීම,පරිගණක භාවිතයේදී මතුවන තාක්ෂණික කරුණු සාකච්ඡා කිරීම හා ගැටළු නිරාකරණය,පරිගණක එකලස් කිරීම හා Format කිරීම,මෘදුකාංග ස්ථාපිත කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 13
     
     
වැඩමුළුවේ නම - Auto Cad පරිගණක පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ඉදිකිරීම්,සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම්,ප්‍රමාණ ගැනීම පහසුවෙන් හා නිවැරදිව පරිගනකය භාවිතයෙන් සිදුකිරීම අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතාවය පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සැලසුම් ශිල්පීන්ට හා කාර්මික නිලධාරීන්ට ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - පරිගණක ආශ්‍රෙයන් ඇඳීම පිළිබඳ මුලික නීති, Auto Cad පරිගණක වැඩසටහනේ න්‍යාය හා ප්‍රායෝගිකව යොදවන ආකාරය,Tools හදුන්වාදීම,Tools භාවිතය හුරුකිරීම,Auto Cad පරිගණක වැඩසටහන භාවිතයෙන් අවසන් නිර්මාණ සිදුකිරීම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කාර්මික නිලධාරින්/සැලසුම් ශිල්පීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 4
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 14
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ෆොටෝ ෂොප් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - කාර්යාල කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුලික ග්‍රැෆික් නිර්මාණ කටයුතුවලට අවශ්‍ය මුලික දැනුම ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Adobi photoshop මෘදුකාංගයේ tools හදුන්වාදීම හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 15
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුද්ගලික ලිපිගොනු විෂයභාර නිලධාරින් සඳහා ACCESS පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - MS Access භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා සකස් කිරීම හා භාවිතය පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction Database,Create a table,Create Forms,introduction Queries,Creating Swith board,Menu making design,Introduction report
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 16
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පේ රෝල් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි යාවත්කාලීන කිරීම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 17
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සිගාස් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි යාවත්කාලීන කිරීම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂය නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 18
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - වැටුප් පරිවර්තනයට අදාල චක්‍රලේඛ අනුව වැටුප් පරිවර්තනය පිළිබඳව විෂයභාර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රා.පරිපාලන චක්‍රලේඛ අනුව වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම, උසස් කිරීම්, පෙරදාතම් කිරීම් හා වෙනත් ගැටළු සහගත තත්වයන් යටතේ වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 19
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රසම්පාදනය, කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය හා කළමණාකරණය
     
අරමුණ - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම හා පවතින ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රම,ප්‍රසම්පාදන ලිපිලේඛණ සකස්කිරීම,ටෙන්ඩර් කැඳවීම,විවෘත කිරීම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් කටයුතු,මිල ගණන් ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය හැදින්වීම,ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම හා විශේෂ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂය නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 20
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම හා පවතින ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රම,ප්‍රසම්පාදන ලිපිලේඛණ සකස්කිරීම,ටෙන්ඩර් කැඳවීම,විවෘත කිරීම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් කටයුතු,මිල ගණන් ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය හැදින්වීම,ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම හා විශේෂ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂය නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 21
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ව්‍යාපෘති වාර්තා සැලසුම් කිරීම හා සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ව්‍යාපෘති වාර්තාවන් සකස් කිරිමට අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප‍්‍රයෝගික පුහුණුව ලබා දීම
     
අන්තර්ගතය - පෙර ඇගයීම,ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම හැදින්වීම,දත්ත හා තොරතුරු රැස්කිරීම විග්‍රහ කිරීම,සැලසුම් ක්‍රියාවලිය හා ව්‍යාපෘති චක්‍රය,ව්‍යාපෘති චක්‍රයේ පියවරයන්,ගැටළු විග්‍රහය,අරමුණු විග්‍රහය,ව්‍යාපෘති ශක්‍යතාවය,ව්‍යාපෘති තිරසාරතාවය,මෙහෙයුම්කරණය හා ඇගයීම,ව්‍යාපෘති වාර්තා සකස්කිරීම,කණ්ඩායම් අභ්‍යාස,සහභාගිවන්නන් පසු ඇගයීම,ව්‍යාපෘති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණ හා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 22
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - අන්තර්ජාලගත විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදය පිළිබඳ නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම , විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම හා ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු ලිපිලේඛන පිළිබඳව අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්ට මතු වි ඇති ගැටළු නිරාකරණය සහ දැනුවත් භාවයක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - විශ්‍රාම වැටුප හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප හැඳින්වීම, විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය සකස් කිරිම,විශ්‍රාම වැටුප් ගොනුව සකස් කිරීම,මරණ පාරිතෝෂිකය හා වන්දි,වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය හා අන්තර්ජාලගත විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 23
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කණිෂ්ඨ සේවක කාර්යාභිවර්ධනය හා වෘත්තිය පෞර්ෂය වැඩිදියුණු කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල සඳහා උපරිම එලදායිතාව හා කාර්යක්ෂමතාව ලැබෙන ලෙස රාජකාරි ඉටු කිරිමට අවශ්‍ය වන දැනුම,ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ යුතුකම් හා වගකීම්,කාර්යාල ක‍්‍රම හා තැපෑල සම්බන්ධ කටයුතු,ආයතන සංග‍්‍රහය හා මුදල් රෙගුලාසි,සන්නිවේදන කුසලතා ප‍්‍රවර්ධනය හා මහජන සම්බන්ධතාවය, ධනාත්මක චින්තනය එලදායිතාවය හා කාල කළමනාකරණය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 24
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වාහන නඩත්තුව,ආර්ථික පිරිමැසුම්දායක ලෙස හා ආරක්ෂාකාරී ලෙස රිය පැදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - රියදුරු සේවය සඳහා වූ න්‍යයාත්මක කරුණු සහ රජයේ සේවයට අදාලව රියදුරෙකු විසින් දැනගත යුතු කරුණු පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් ලබා දීම.
     
අන්තර්ගතය - මාර්ග නිති සහ ආරක්ෂිතව රිය පැදවීම වාහන නඩත්තුව හා කාර්මක දැනුම රජයේ සේවකයෙකු වශයෙන් රියදුරෙකුගේ කාර්යභාරය,එලදායිතාවය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 25
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - කාර්යාලයක පෞද්ගලික ලිපි ගොනු නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදීම තුලින් ආයතනික කටයුතු විධිමත් කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම.
     
අන්තර්ගතය - ආයතන සංග‍්‍රහය අනුව පෞද්ගලික ලිපි ගොනුව නිර්වචනය කිරීම, පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවක ඇතුලත් කරන විස්තර හා ලේඛන, පෞද්ගික ලිපි ගොනු වෙනුවෙන් පවත්වා ගත යුතු ලේඛන, විශ‍්‍රාම යාමේදී අවශ්‍ය වන අනිවාර්ය ලිපි ලේඛන , පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවක ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය රැකගැනීමට අනුගමනය කරන කි‍්‍රයා පිළිවෙල, පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවල අභ්‍යයන්තර සංසරණය, වෙනත් විශේෂිත කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 26
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කාර්යාල ක්‍රම සහ ලිපිගොනු කළමනාකරණය
     
අරමුණ - කාර්යාල ක්‍රම හා ලිපිගොනු කළමණාකරණය පිලිබඳව නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම තුලින් කාර්යාල කටයුතු විධිමත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - කාර්යාල ක්‍රම,ලිපිගොනු කළමණාකරණය,රාජකාරී ලිපි ලිවීම,සාරංශ සටහන් ලිවීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 27
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීමේ පුහුණූ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම හා එහිදී පැනනගින ගැටළු නිරාකරණය පිළිබඳව විෂයභාර නිලධාරීන් හා ගණකාධිකාරින් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම හා එහිදී පැනනගින ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන් හා ගණකාධිකාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 28
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විගණන වාර්තා සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - විගණනය සෑහීමකට පත්වන ආකාරයෙන් ප‍්‍රමාණවත් පිළිතුරු හැකි ඉක්මනින් සැපයීම හා ඒ අනුව අභ්‍යන්තර පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දිම.
     
අන්තර්ගතය - විගණනය හැඳින්වීම,විගණනයේ අභිප‍්‍රාය හා අරමුණු,විගණන ලේඛන පවත්වාගෙන යාම හා අතුරු පිළිතුරු සැපයීම,විගණන පිළිතුරු සැපයීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු,අවසාන පිළිතුරු සකස්කිරීම හා යැවීම,විගණනයේ අපේක්ෂිත පාලන ක‍්‍රමවේද සකස් කිරීම,ගිණුම් කාරක සභා විමසීම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම,තවදුරටත් අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රම ශක්තිමත් කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 29
     
     
වැඩමුළුවේ නම - බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - රාජ්‍ය සේවය සඳහා නිලධාරීයෙකු බඳවා ගන්නා අවස්ථාවේ සිට විශ‍්‍රාම අවස්ථාව දක්වා සිදුකරනු ලබන උසස් වීම්, වැටුප් වර්ධක ලබා දීම, මාරු කිරීම්, බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි පිළිබඳ සෑම අංශයන් පිළිබඳවම නිවැරදි දැනුම හා කුසලතාවය ලබා දීම මගින් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව හා එලදායිතාව වැඩි කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ජාතික වැටුප් හා සේවක කොමිෂන් සභාව හා එහි කාර්ය භාරය, නව වැටුප් ව්‍යුහයේ ප‍්‍රමුඛ ලක්ෂණ,සංවිධාන ව්‍යුහය බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට අදාල අනිවාර්ය තොරතුරු, බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස් කිරීම, බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස් කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු,උසස් කිරීම.කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් / දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණ
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණඩලික නිලධාරින් හා විෂය නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 30
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පරිපාලන නීතිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - නීති මූලධර්ම හා ස්භාවික යුක්තිය පිළිබඳ අවබෝධය වර්ධනය කිරීම හා දැනුම වර්ධනය,තීරණ ගැනීමේ අභිමත බලය භාවිතා කිරීමේදි අවශය වන කුසලතා වර්ධනය කිරිම මඟින් ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක් ඇතිකිරීම.
     
අන්තර්ගතය - නීතියේ අධිකාරිය,පරිපාලන නීතියේ ස්වභාවය හා ක්‍රියාත්මක අවකාශය,ස්වභාවික යුක්තියේ මූලධර්ම. නීතියට බලය හා අධිකාරීත්වය ඉවත්විම,අභිමතානුසාරී බලය,නීතිමය ප්‍රතිකර්ම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු/දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 31
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව (TOT)
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත තුල හැකියාවන්ගෙන් පිරිපුන් සම්පත්දායක සංචිතයක් පිහිටුවීම තුලින් ඵලදායී ලෙස පුහුණූ කටයුතු සිදු කිරීම. වර්තමාන පුහුණු අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපන පරිදි පුහුණු කරුවන්ගේ දැනුම ආකර්ශණියව සම්ප්‍රේශනය කිරීම තුලින් වඩා ඵලදායී ලෙස පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - වර්තමාන පුහුණු අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපන පරිදි පුහුණු කරුවන්ගේ දැනුම ආකර්ශණියව සම්ප්‍රේශනය කිරීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - දැනට විවිධ මාතෘකා සඳහා පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කරන හා පුහුණුකරුවෙකු සතු හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුලු අනෙකුත් නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 32
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සේවාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන්
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයට එක්වන නවක නිලධාරීන් සේවාස්ථාන වෙත යොමුකිරීමට ප්‍රථම දැනුවත්විය යුතු මූලික කරුණු පිළිබඳව අවබෝධය ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - වැඩමුළු අන්තර්ගතය තනතුරු අනුව වෙනස් වේ.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නවක නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 5
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 33
     
     
වැඩමුළුවේ නම - රසවින්දනය තුලින් හා මානව ශක්ති සංවර්ධනය
     
අරමුණ - ඒකාකාරී කාර්යාල ජීවිතයට වෙනස් අත්දැකිමක් ලෙසින් රසවින්දනය තුලින් නිලධාරින්ගේ ආතතින් කළමණාකරණය කර, කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා ධනාත්මකව ස්වයං පෙළඹවීමක් ඇතිකරලීම
     
අන්තර්ගතය - ගීතය හා සාහිත්‍ය ,සංගීතය, කලාව, රසාස්වාදය තුලින් ජීවිතය වින්දනය ,පෞර්ෂ සංවර්ධනය හා ධනාත්මක චින්තනය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 34
     
     
වැඩමුළුවේ නම - තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබඳව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව
     
අන්තර්ගතය - 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 35
     
     
වැඩමුළුවේ නම - දැනුම කළමණාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - දැනුම් කළමණාකරණය පිළිබඳ නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම තුල ආයතන තුල දැනුම් හුවමාරුව සඳහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - දැනුම, දැනුම් කළමණාකරණයේ වැදගත්කම, ප්‍රකාශිත දැනුම හා අප්‍රකාශිත දැනුම, දැනුම කළමනාකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රවේශය, දැනුම කළමණාකරණ ක්‍රමවේදය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 36
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වාහන නඩත්තුව, ධාවන සටහන් පවත්වාගෙනයාම පිළිබඳ විෂයභාර නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - වාහන නඩත්තුව, ධාවන සටහන් පවත්වාගෙනයාම පිළිබඳ විෂයභාර නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - වාහන නඩත්තුව, ධාවන සටහන් පවත්වාගෙනයාම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 37
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ග්‍රන්ත සංරක්ෂණය,පොත් බැදුම්කරණය හා ලේඛන කළමනාකරණය පුහුණුව
     
අරමුණ - ග්‍රන්ත සංරක්ෂණය,පොත් බැදුම්කරණය හා ලේඛන කළමණාකරනය පිළිබඳ නිලධාරින්ගේ දැනුම වැඩිකිරීම
     
අන්තර්ගතය - ග්‍රන්ත සංරක්ෂණය,පොත් බැදුම්කරණය හා පුස්තකාල කටයුතු,ලේඛණ කළමනාකරණය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 38
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
     
අරමුණ - ආයතනික සංවර්ධනය, ආයතනික කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය, සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම හා නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම මෙම වැඩමුළුවේ අරමුණයි.
     
අන්තර්ගතය - උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය,රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණඩලික නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 39
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උපායමාර්ගික කළමනාකරණය
     
අරමුණ - උපායමාර්ගික කළමණාකරනය පිළිබඳව නිලධාරින්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම හා උපායමාර්ගික කළමණාකරණය තුලින් ආයතනික අපේක්ෂාවන් ඉටුකරගැනීම පහසුකිරීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - පසුව ඇතුලත් කරනු ඇත.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණඩලික නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 40
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුහුණු විෂයභාර නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - www.mdtu.sg.gov.lk වෙබ් අඩවිය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පුහුණු නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු විෂයභාර නිලධාරීන්ට ඇති ගැටළු සාකච්ඡා කිරිම තුලින් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමේදි ඇතිවන ගැටළු මගහරවා ගැනිම
     
අන්තර්ගතය - www.mdtu.sg.gov.lk වෙබ් අඩවිය, පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම,පුහුණු වැඩසටහන්වලට නිලධාරින් සහභාගීකරවීම සම්බන්ධ පොදු උපදෙස්,ගැටළු සාකච්ඡාකිරීම හා යෝජනා අදහස් ලබාගැනීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පුහුණු විෂයභාර නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     

 
වැඩමුළුවේ අංකය - 41
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කාර්යයමණ්ඩල තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - කාර්යයමණ්ඩල තොරතුරු කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 4/2017 අනුව කාර්යයමණ්ඩල තොරතුරු හා නිලධාරින්ගේ තොරතුරු කළමණාකරන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කාර්තුමය පදනම මත ඉදිරිපත් කිරීම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු සම්බන්ධ විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය